Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni konkurs za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine

21.10.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 3. Odluke o ustanovljenju Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 2/09) i člana 3. Bližih kriterija za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 87/15) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje:

                                                                              J A V N I    K O N K U R S

                                                   za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine

 

          I.  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine  2020. godine.

          II.  Pravo učešća

          Kandidati za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine  2020. godine mogu biti:

 

-  pojedinci (sportisti, treneri i javni radnici u sportu)

          - sportski kolektivi i reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine,

            - svaka nagrada može se jednom kandidatu dodijeliti samo jednom.

III. Ovlašteni predlagači

Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine  2020. godine:

- u ime sportista, trenera i javnih radnika u sportu,imaju sportski savezi registrirani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, sportski klubovi, sportska udruženja, sportske organizacije, a

- u ime sportskih kolektiva i reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine imaju sportski savezi  registrirani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i sportski klubovi.

          IV. Prijedlog za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine  2020. godine i dokumentacija koja se obavezno prilaže

          U prijedlogu za nominaciju pojedinca ili sportskog kolektiva za dodjelu Državne nagrade potrebno je ukratko navesti ko se predlaže i za koja sportska ostvarenja.

  1)  Uz prijedlog za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine  2020. godine koji mora biti pismeno obrazložen potrebno je dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

a)     uvjerenje o državljanstvu,

b)    biografija sa ličnim podacima o kandidatu,

c)     rješenje o registraciji  ako se radi o kolektivu (ovjerena fotokopija),

d)    dokaz o postignutim rezultatima (diploma, plaketa, nagrada, priznanje, uvjerenje, certifikat i td.),

e)     ukoliko je prijedlog za Državnu nagradu za sport BiH vezan za stručne, naučne, pedagoške radove u oblasti sporta predlagač osim dokumentacije koja se navodi pod tačkama a), b) i    c) dostavlja i popis naučnih, stručnih ili drugih radova, sportskih medalja  i priznanja za djelovanje u sportu.

f)      Uz prijedlog, predlagač mora dostaviti originalnu potvrdu od matičnog saveza ili kluba o postignutim rezultatima koje je naveo u prijavi.

         2)  Ako obrazloženje nema dovoljno elemenata za ocjenuili je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Komisija iz člana 4. Bližih kriterija BiH («Službeni glasnik BiH», broj 87/15) (u daljnjem tekstu: Komisija) može od predlagača zatražiti dopunu prijedloga.

Predlagač je dužan traženu dopunu dostaviti u roku koji mu odredi Komisija, a koji  ne može biti duži od pet dana od dana prijema obavještenja. Ako u tom roku predlagač ne dopuni prijedlog, Komisija neće razmatrati navedeni prijedlog.

          V.  Evidencija i kriteriji

1) Državna nagrada za sport Bosne i Hercegovine može se dodijeliti sportistima državljanima Bosne i Hercegovine za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta, osvajanje medalje na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima, sportistima koji budu  nosioci  svjetskog i evropskog rekorda u olimpijskim sportovima, Mediteranskim igrama i evropskim i svjetskim klupskim takmičenjima.

2) Državna nagrada za sport dodjeljuje se državljanima Bosne i Hercegovine za višegodišnje uspješno djelovanje u sportu, za izuzetno naučno, stručno i pedagoško ostvarenje u oblasti sporta, za popularizaciju sporta i prezentaciju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni.

3) Prilikom razmatranja prijedloga za Državnu nagradu za sport članovi Komisije mogu koristiti evidenciju i informacije Olimpijskog komiteta BiH, Paraolimpijskog komiteta BiH, sportskih saveza, te evidenciju međunarodnih sportskih asocijacija o rezultatima sportista u prošloj godini, a sve u intervalu do dana donošenja Odluke Komisije u godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. Komisija će  vrednovati rezultate ostvarene do momenta objavljivanja konkursa.

 

          VI.  Način dostave (podnošenja) prijedloga

1) Komisija će uzeti u razmatranje prijedloge koji su podneseni u roku sa kompletnom dokumentacijom koja je utvrđena u kriterijima.

2)  Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nakon isteka roka prijedlozi se neće primati.

3) Prijedlozi sa navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenim kovertama, isključivo putem pošte, na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 3, sa naznakom za «Javni konkurs za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine»  2020. godine.

4) Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.