Nadležnosti

Sektor za zdravstvo

U Sektoru za zdravstvo obavljaju se poslovi: pripremanje i izvršavanje propisa, poslovi i zadaci koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u oblasti zdravstva, a naročito u pogledu izrade strategija za sektor zdravstvene zaštite u BiH u saradnji sa entitetima i Brčko Distriktom BiH; planiranja poslovne politike, njenog praćenja i koordinacije; identificiranja okvira mreže zdravstvene zaštite u BiH i planiranja kapaciteta i specijalizacija zasnovano na prognozama ukupnog sektora javnog zdravstva; uspostavljanja okvirnih standarda koji će pokrivati zdravstveni sistem u BiH uključujući utvrđivanje osnovnog paketa beneficija i uspostavljanje sistema za univerzalnu pokrivenost zdravstvenog osiguranja u BiH; izrade srednjoročnog plana potrošnje za zdravstveni sektor na nivou BiH, sudjelovanja u planiranju, koordinaciji i praćenju raspodjele sredstava prioritetnim sektorima (prevencija/promocija, primarna zdravstvena zaštita, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) u BiH; razvijanja strategije upravljanja ljudskim resursima za zdravstveni sektor u BiH; međusektorske koordinacije i sudjelovanja u postavljanju okvirnih standarda za potrebna znanja i kvalifikacije, kao i nastavne planove i programe za obrazovanje medicinskih radnika; praćenje rada zdravstvenog sektora u BiH; praćenja rada ustanova i organizacija u zdravstvenom sektoru na nivou države; praćenje pristupa EU-u u zdravstvenom sektoru u BiH i određivanja prioriteta za donacije kao i njihova koordinacija; pitanja međunarodnih sporazuma i međunarodne saradnje u zdravstvenom sektoru; praćenje provođenja međunarodnih sporazuma i konvencija koje je BiH ratificirala.

 

U Sektoru za zdravstvo su:

a)      Odsjek za planiranje, ljudske resurse i informacijske  sisteme u zdravstvu 

b)     Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju