Nadležnosti

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

U Sektoru za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije obavljaju se poslovi: pripremanje i izvršavanje propisa, poslovi i zadaci koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje  strategije na međunarodnom planu u područjima rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija, a naročito pripreme i koordinacije sa nadležnim entitetskim organima na izradi prijedloga nacrta bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju, učešće na bilateralnim razgovorima radi utvrđivanja zajedničkih načela ugovora/sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama ugovornicama; učešće u pripremama za usvajanje konvencija MOR-a, praćenje provođenja ratificiranih konvencija MOR-a i podnošenje izvještaja o njihovom provođenju, implementiranje projekata MOR-a, koordinira rad entitetskih tijela na izradi izvještaja o sprovođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koordinira aktivnosti sa nadležnim entitetskim organima u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza.

 Grupa za Ekonomsko-socijalno vijeće pruža administrativnu i tehničku podršku Ekonomsko-socijalnom vijeću BiH.

 

U Sektoru za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije su :

a)      Odsjek za rad i zapošljavanje

b)      Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije

c)      Grupa za Ekonomsko-socijalno vijeće