Nadležnosti

Sektor za sport

U Sektoru za sport obavljaju se poslovi: pripremanje i izvršavanje propisa, poslovi i zadaci koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u području sporta, učestvuje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti sporta i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti sporta; organiziranje i rukovođenje poslovima izrade strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini, pripremanje prijedloga dugoročnih i godišnjih programa razvoja sporta u Bosni i Hercegovini, predlaganje budžeta sektora za sport, pripremanje prijedloga pravilnika o kategorizaciji sportista i sportskih objekata, pripremanje pravilnika o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine; utvrđivanje sadržaja i oblika informacijskih sistema o sportu u Bosni i Hercegovini, ostvarivanje saradnje sa sportskim savezima i drugim organizacijama i institucijama, obavljanje administrativnih, stručnih i drugih poslova u oblasti sporta u skladu s Zakonom o sportu u BiH.

 

U Sektoru za sport su:

a)      Odsjek za međunarodnu saradnju i razvoj sporta

b)      Odsjek za razvoj i praćenje informacijskog sistema u sportu