Nadležnosti

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

21.10.2011

U Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove obavljaju se poslovi: učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva; učešće u izradi međunarodnih sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; učešće u izradi programa rada i izvještaja o radu Ministarstva; davanja stručnih mišljenja na materijale iz nadležnosti Ministarstva i izrada informacija iz nadležnosti Ministarstva; po potrebi učestvuje u izradi odgovora na poslanička pitanja iz nadležnosti Ministarstva; izrada općih akata Ministarstva; kadrovski i personalni poslovi; osigurava da svaki državni službenik i zaposlenik Ministarstva ima nesmetan pristup svom dosijeu; usklađuju potrebne aktivnosti sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe; uz prethodno odobrenje ministra dostavlja Agenciji potrebe za zapošljavanjem državnih službenika u Ministarstvu; prati i osigurava aktivnosti vezane za obuku službenika; vrše poslovi pisarnice, arhive, prepisa, kopiranja i umnožavanja materijala; daktilografski, kurirski i poslovi prevoza službenika Ministarstva i za potrebe Ministarstva; kao i drugi poslovi koji su od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo.

U Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove su:

a)      Odsjek za pravne poslove

b)      Odsjek za kadrovske i opće poslove

c)      Pisarnica