Nadležnosti

Sektor za nauku i kulturu

Sektor za nauku i kulturu nadležan je za  koordinaciju aktivnosti sa nadležnim entitetskim tijelima vlasti i za definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima nauke i kulture.

Svoj rad Sektor zasniva na evropskim dokumentima i principima međunarodnih asocijacija iz oblasti nauke i kulture; prati primjenu domaćih sporazuma i strateških dokumenata iz područja nauke i kulture; aktivno prati evropske integracione procese; prati primjenu usvojenih konvencija i deklaracija; vodi i koordinira aktivnosti saradnje sa organima i tijelima Evropske unije i Ujedinjenih naroda, kao i sa drugim svjetskim asocijacijama iz oblasti nauke i kulture; prati programe finansijske pomoći Evropske unije i drugih asocijacija i inicira apliciranje za njih; prikuplja i analizira informacije i podatke o nauci i kulturi u zemlji; učestvuje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti nauke i kulture i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ovih oblasti, učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti nauke i kulture; te radi na jačanju i promociji nauke i kulture kao bitnih dijelova ukupnog društveno-ekonomskog napretka zemlje i njenog statusa u Evropi.

 U okviru Sektora pruža se i administrativno-tehnička podrška Komisiji za koordinaciju pitanja mladih u BiH, Komisiji za saradnju BiH s UNESCO-om i Vijeću za nauku BiH.

 Sektor za nauku i kulturu ima dva odsjeka:

a)      Odsjek za nauku 

b)      Odsjek za kulturu