Konkursi

J A V N I K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

17.3.2016

 

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu(„Službeni glasnik BiH“, broj 101/15) i člana 2. stav (2) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

 

Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu (Okvirni program EU za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020; Međuvladin okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja - Program COST; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehničkih oblasti - Program EUREKA) za 2016. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2016. godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Iz sredstava u iznosu od 444.000,00 KM, za sufinansiranje projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016., putem javnog konkursa odobrava se budžet u iznosu od 404.000,00 KM.

 

Pravo na podnošenje projekata za dodjelu sredstava subjektima za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, imaju registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti) i druge neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

 

Subjekti koji imaju pravo na podnošenje projekata mogu aplicirati za podršku u pripremi projekata sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZONT 2020,COST i EUREKA.

 

Odobravanje sredstava subjektima za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, vršit će se za:

a)      podršku subjektima čiji su projekti odobreni od  strane  Evropske komisije u okviru HORIZON 2020, COST i EUREKA programa Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj,

b)      podršku subjektima koji apliciraju natekuće otvorene pozive unutar programa HORIZON 2020, COST i EUREKA.

 

Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

 

a)      dosadašnji rad na projektima  u  Okvirnim programima  Evropske  unije  za  istraživanje i tehnološki razvoj,

b)      aktualnost istraživanja,

c)      doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,

d)      učestvovanje aplikanata u troškovima  realizacije projekta,

e)      podrška  entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta,

f)       mogućnost primjene rezultata na više korisnika,

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva. Kriteriji za vrednovanje obuhvataju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeva, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za projekat.U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži finansiranje od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora te navesti koji su to drugi izvori.

 

Podnositelj projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za dodjelu sredstava za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu sa projektom maksimalne vrijednosti do 30.000,00 KM.

 

Javni konkurs je otvoren do 1.4.2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnositelj zahtjeva u periodu od 2012. do 2015. godine dobio sredstva   od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih,   njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2016. godinu neće  se uzimati u razmatranje. Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog      konkursa za 2015. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za      2016. godinu s tim da uz aplikaciju dostave finansijski izvještaj za projekat za koji su      dobili sredstva iz granta za 2015. godinu sa trenutnim stanjem u realizaciji tog  projekta na dan apliciranja na javni konkurs za 2016. godinu.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni   konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a)      aplikacioni obrazac, sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta;

b)      finansijski plan projekta, na obrascu za budžet s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta;

c)      izjava podnositelja projekta u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, samo u slučaju ukoliko su ista osigurana, koja mora biti potpisana i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta. Izjava treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju projekt, aktivnost koja se sufinansira iz tih sredstava i iznos sredstava;

d)     rješenje o registraciji u ovjerenoj kopiji ovjereno od strane nadležnog organa (u slučaju pojedinca dostaviti profesionalnu biografiju);

e)      uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) u ovjerenoj kopiji ovjereno od strane nadležnog organa;

f)       zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog računa u ovjerenoj  kopiji ovjereno od strane nadležnog organa, (budžetski korisnici treba da  dostave uredno potpisanu i službenim pečatom podnositelja prijave ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun  banke, broj  budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine).

g)      kopija ugovora o konzorcijumu ukoliko je projekat odobren;

h)      dokaz  aplikacije od Evropske komisije za H2020 (za COST i EUREKA-u  provjeru vrši MCP);

i)        pregled prihoda i rashoda za 2015. godinu, potpisan i ovjeren službenim  pečatom podnositelja projekta.

 

 

Podnositelj projekta – fizičko lice, obavezno dostavlja dokumentaciju iz stava (1) tač.  a), b), te uredno potpisanu Izjavu iz tač. c), uvjetno, ako su sredstva iz drugih izvora obezbjeđena, ugovor iz tačke f) koji se odnosi na otvaranje žiro računa fizičkog lica, te dodatno dostavljaju uredno potpisanu biografiju.

Podnositelj čiji projekat je odobren i u fazi realizacije u okviru programa HORIZON 2020, uz dokumentaciju iz stava (1) ovog člana, obavezno dostavljaju i kopiju ugovora zaključenog između nadležnog organa EU i konzorcijuma, u čiji sastav ulazi i podnositelj projekta.

Podnositelj čiji projekat je odobren i u fazi realizacije u okviru programa H2020, COST i EUREKA, a za čiju podršku se traže sredstva, obavezno dodatno dostavlja dokaz o potvrdi učešća u realizaciji odobrenog projekta.

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava subjektima koji apliciraju na tekuće otvorene pozive unutar programa HORIZON 2020, COST i EUREKA, a kojima se dodjele sredstva, dužni su odmah po izvršenoj aplikaciji, Ministarstvu dostaviti dokaz o navedenom.

Dokumentacija iz stava (1) tač. a) do h), se dostavlja u jednom pisanom primjerku, a dokumentacija pod tač. a) i b) i na CD-u, u zatvorenoj koverti.

Ukoliko podnositelj projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način, predviđen ovom odlukom, zbog opravdanih razloga, dužan je o tome sačiniti i dostaviti uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnositelja projekta, ukoliko se radi o pravnom licu, te će se u tom slučaju, takvi podnositelji projekta uzeti u razmatranje, kao izuzetak.

 

 

 

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom konkursu zaključiće se  ugovor.

 

U skladu sa članom 8. stav (6) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu  korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj i Obrascu za statistički izvještaj koji su objavljeni na web stranici Ministarstva civilnih poslova .

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu, Aplikacioni obrazac, Evalucioni obrazac, Obrazac za narativni izvještaj, Obrazac za finansijski izvještaj i Obrazac za statistički izvještaj mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

Aplikacioni obrazac

Evalucioni obrazac

Obrazac za narativni izvještaj

Obrazac za finansijski izvještaj

Obrazac za statistički izvještaj