Nadležnosti

Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku obavljaju se poslovi: izrade finansijskih planova i finansijskih izvještaja Ministarstva; operativno-finansijski poslovi nabavke roba i usluga kao i naplate i plaćanja roba i usluga za potrebe Ministarstva; planiranje i nabavka opreme i potrošnog materijala; izrada i praćenje tendera; poslovi obrade, obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenicima; vodi knjigovodstveno-finansijska dokumentacija i vrši njeno čuvanje; vrše poslovi interne revizije; vodi evidencija o službenim putovanjima; vodi evidencija o korištenju službenih vozila; prati finansijski dio implementacije programa posebnih namjena; vodi evidencija    o donacijama i kontrola utroška donacija, vodi evidencija i staranje o osnovnim sredstavima Ministarstva; kao i drugi poslovi koji su od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo. 

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku su :

a)      Odsjek za finansijsko-materijalne poslove

b)      Odsjek za unutrašnju podršku i kontrolu