Nadležnosti

Sektor za državljanstvo i putne isprave

U Sektoru za državljanstvo i putne isprave obavljaju se poslovi: pripremanje i izvršavanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora (međunarodne konvencije u oblasti državljanstva i putnih isprava, ugovori o dvojnom državljanstvu, i dr.), poslovi koji se odnose na pripremanje i izvršavanje zakona i podzakonskih akata u oblasti državljanstva i putnih isprava, vođenje postupka revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine i priprema odgovarajućih rješenja i zaključaka, te pripremanje odgovora na tužbe, zahtjeva za preispitivanje sudske odluke i odgovora na navode apelacija.

U Sektoru se obavljaju upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine, odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, naknadni upis u matične knjige rođenih, reviziju državljanskog statusa, izdavanje uvjerenja, izradu informacija, izvještaja i planova rada, odgovara na upite i poslanička pitanja, sve iz nadležnosti Sektora, uspostavu i vođenje centralne evidencije o državljanstvu (evidencije državljana BiH, lica koja su se odrekla državljanstva BiH, evidencije primljenih u državljanstvo BiH i evidencije o oduzimanju državljanstva BiH), vrši izdavanje putnih isprava i uspostavu i vođenje centralne evidencije putnih isprava Bosne i Hercegovine, praćenje stanja i obavještavanje nadležnih organa iz ovih oblasti, sarađuje sa odgovarajućim organima entiteta koji u svom djelokrugu vrše poslove od značaja za oblast državljanstva i putnih isprava.

U Sektoru za državljanstvo i putne isprave su:

a)      Odsjek za državljanstvo

b)     Odsjek za putne isprave

c)     Odsjek za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine