Оrganizacione jedinice

Sektor za državljanstvo i putne isprave

U Sektoru za državljanstvo i putne isprave obavljaju se poslovi: pripremanje i izvršavanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora (međunarodne konvencije u oblasti državljanstva i putnih isprava, ugovori o dvojnom državljanstvu, i dr.), te poslovi koji se odnose na pripremanje i izvršavanje zakona i podzakonskih akata u oblasti državljanstva i putnih isprava.

             U Sektoru se obavljaju upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine, odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, naknadni upis u matične knjige rođenih, reviziju državljanskog statusa, izdavanje uvjerenja, izradu informacija, izvještaja i planova rada, odgovara na upite i poslanička pitanja, sve iz nadležnosti Sektora, uspostavu i vođenje centralne evidencije o državljanstvu (evidencije državljana BiH, lica koja su se odrekla državljanstva BiH, evidencije primljenih u državljanstvo BiH i evidencije o oduzimanju državljanstva BiH), vrši izdavanje putnih isprava i uspostavu i vođenje centralne evidencije putnih isprava Bosne i Hercegovine, praćenje stanja i obavještavanje nadležnih organa iz ovih oblasti, sarađuje sa odgovarajućim organima entiteta koji u svom djelokrugu vrše poslove od značaja za oblast državljanstva i putnih isprava.

 

U Sektoru za državljanstvo i putne isprave su :

a)      Odsjek za državljanstvo

b)     Odsjek za putne isprave

 

 

 

POSTUPAK ODRICANJA OD DRŽAVLJANSTVA BiH

 

Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova ili u DKP-ima u inozemstvu.

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

 

1.      Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija);

2.      Prijava boravka u inozemstvu;

 

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevodioca u BiH ili u inozemstvu – ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inozemstvu, ovjerena od strane DKP-a ili kod notara.

           

            3. Izvod iz MKR u Bosni i Hercegovini – rodni list;

            4. Uvjerenje o državljanstvu BiH;

            5. Vjenčani list (za lica koja su u braku);

 

            Ovi dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

 

            6. Presudu o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);

            7. Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP-a, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju istog;

            8. Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o njenom neposjedovanju;

            9. Uplatnicu od 200 KM za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo država bivše SFRJ, a za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo drugih država, uplatnicu od 800 KM administrativne takse po predmetu.

            Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o odricanju od državljanstva BiH.

            U postupku odricanja od državljanstva BiH za malodobnu djecu, pored izjave o odricanju, potrebna je i izjava o saglasnosti oba roditelja za odricanje, a ako su djeca starija od 14 godina i njihova izjava o saglasnosti za prestanak državljanstva BiH odricanjem.

            Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik kod nadležnog organa iz tačke1., ili se prilažu ovjerene izjave uz zahtjev za odricanje.

            Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih.

 

 Posebne napomene:

 -             Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj. 
 
 -           Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, vjenčano, odnosno na drugi način promijenjeno prezime, mora biti upisano u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BiH.
 
 -          U predmetima odricanja putem DKP-a, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu odricanja (ova praksa je napuštena od pojedinih DKP-a).
 
 -           Lična karta (ne fotokopija lične karte) ili uvjerenje o njenom neposjedovanju, mora se dostaviti od strane nadležnog DKP-a, uz predmet odricanja, sa odgovarajućom konstatacijom u propratnom aktu (samo za odrasle).