Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2024. godine

12.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

            Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je putem e-maila Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2024. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih projekata”.

 

Program rada za 2024. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima koje je odredilo Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2025. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

 

  1. Revitalizacija pluralističke demokratije

 

-        participacija mladih: provedba Revidirane evropske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu, i rješvanje uticaja socioekonomskih nejednakosti i nepravde na temu političke participacije mladih.

 

  1. Pristup pravima mladih ljudi

 

-        pristup mladih iz ugroženih sredina socijalnim pravima - provedba Preporuke ENTER! CM/Rec(2015)3;

-        obrazovanje mladih o ljudskim pravima;

-        informacijska, podatkovna i medijska pismenost kod djece i mladih.

 

  1. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

 

Borba protiv svih oblika diskriminacije, rasizma i isključenosti, uključujući strukturne forme, sa posebnim fokusom na:

 

-        participaciju mladih Roma i borbu protiv anticiganizma;

-        socijalnu inkluziju mladih izbjeglica i migranata;

-        izgradnju mira i transorfmacija sukoba.

 

  1. Omladinski rad

 

-        Kvalitet u radu s mladima (distribucija i implementacija Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2017)4 o radu s mladima i promovisanje evropske agende o radu smladima);

-        Kvalitet i metodologije u neformalnom obrazovanju.

 

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za sektor mladih za period 2022-2025. godina na sljedećem linku:https://www.coe.int/en/web/youth/priorities.   

 

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

           

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2024. godine je 15. oktobar 2023. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int.

 

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak sa kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici https://www.coe.int/en/web/youth/-/all-for-applications-activities-in-co-operation-with-the-european-youth-centre-in-2024-2nd-semester-.