Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana TAIEX radionica o direktivi o duhanskim proizvodima 2014/40/EU

17.04.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Uz ekspertnu potporu Instrumenta Europske komisije za tehničku potporu i razmjenu informacija (TAIEX), i u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjelom za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine organiziralo je radionicu na temu „Pregled Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ“  (Direktiva o duhanskim proizvodima/Tobacco Products Directive – TPD).

            Radionica je održana u Banjaluci, uz sudjelovanje više od 45 predstavnika iz 24 institucija iz vladinog sektora nadležnih za zdravstvo, inspekcijske poslove, sigurnost, unutarnje poslove, financije, poljoprivredu, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, na koje se izravno ili neizravno odnosi ova direktiva, te predstavnika iz nevladinog sektora.

            Radionicu je realizirao tim TAIEX eksperata iz Belgije, Finske, Hrvatske, Italije i Poljske prezentirajući sudionicima pojedine odredbe Direktive o duhanskim proizvodima i iskustva svojih država u transponovanju i implementaciji iste.

            Predstavnici sektora zdravstva Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH informirali su o zakonima koji reguliraju navedenu problematiku i o aktivnostima u procesu donošenja novih zakona o kontroli duhana i stupnju njihove usklađenosti sa Direktivom.

Prezentacije sa radionice postavljene su na TAIEX platformi i dostupne su na linku: 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/64675

            Usudionici radionice pokazali su veliku zainteresiranost za Direktivu o duhanskim proizvodima posebice zbog činjenice da njena implementacija zahtijeva akciju nadležnih institucija iz više sektora sa različitih razina.

            Primjena Direktive o duhanskim proizvodima predstavlja veliki korak u osiguranju zdravlja svih građana EU, a posebice mladih. Aromatizirane cigarete, poput voćnih ili mentol okusa, koje su privlačne mladim ljudima, nisu dopuštene. Na kutijama cigareta moraju se nalaziti velika kombinovana zdravstvena upozorenja koja će potrošače podsjećati na opasnosti pušenja. Zabranjuje se korištenje obmanjujućih izraza poput „organski” ili „prirodan” kod stavljanja duhanskih proizvoda na tržište. Ovom direktivom uvode se i mjere za borbu protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Novim odredbama za elektronske cigarete koje sadržavaju nikotin osigurat će se veća sigurnost i kvaliteta tih proizvoda, te njihovo odgovarajuće označavanje.

            Nakon ove radionice i radionice na temu „Standardi sigurnosti i kvalitete za elektronske cigarete i duhan za vodene lule“ koja je održana u Brčkom u lipnju prošle godine, predstoji još jedna radionica na temu „Sustav praćenja i pronalaženja“. Time će biti završen ciklus radionica na temu Direktive o duhanskim proizvodima za koje je Bosna i Hercegovina aplicirala za TAIEX potporu.