Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Izvještaj sa on-line sastanka vezano za tehnička pitanja pristupanja Okvirnom programu Horizont Europe zemalja zapadnog Balkana

23.02.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U organizaciji Opće uprave za istraživanje i inovacije Evropske komisije (Directorat General for research and Innovation – DG R&I), održan je on-line sastanak 03.02.2021. godine.

Na sastanku, koji je započeo u 15,00 sa strane Evropske komisije su bili prisutni g-đa Ruta Zarnauskaite, šefica Odsjeka za pridruženje Programu Horizon Europe, g-din Bernhard Fabianek, stručni savjetnik u odsjeku i g-din Gabor Peto, stručni saradnik za pravna pitanja, a ispred Ministarstva civilnih poslova BiH  na sastanku su bili prisutni g-din Suvad Džafić, pomoćnik ministrice za nauku I kulturu i Ammar Miraščija, šef odsjeka za nauku i dosadašnji državni NCP koordinator za prethodni EU Program za istraživanje i inovacije Horizont 2020.

Naglašavamo da se na sastanku bavilo konsultacijama o tehnikalijama pristupanja, uključujući zamišljeni (planirani) redoslijed i vremenski rok za pregovore o uključenju tzv. Pridruženih zemalja, u koje spada i BiH. Nakon toga je rečeno da Evropska komisija još nije u mogućnosti da sa BiH podijeli detalje o sadržaju i strukturi samog Sporazuma koji uključuje standardne elemente, te model finansijske kontribucije (plaćanje tzv. “ulazne karte” ili članarine),

Prema predloženom dnevnom redu, prvo se prošlo kroz tzv. „vremenski plan pridruživanja“ (Timing of Association Process), gdje nam je rečeno da se od nas očekuje da pristupimo programu u 3. kvartalu 2021. godine. Ministarstvo je  sa svoje strane obavijestilo Komisiju da je pokrenut procs konsultacija sa nižim nivoima vlasti i da je pribavljeno mišljenje oba entiteta i 2 kantona, ali da je za pokretanje procedure za delegiranje ovog pitanja na Vijeću ministara BiH treba prijedlog teksta Sporazuma, kako bi  na vrijeme bila pribavljena mišljenja MVP BiH, DEI BiH, MFT BiH i Ureda za zakonodavstvo VM.  

Nakon ovog pitanja se raspravljali o pravnim aspektima i prelaznim aranžmanima koja se tiču naknadne ratifikacije Sporazuma (Legal Aspects and Association Agreement transitional arrangements) od strane oba Doma Parlamentarne skupštine BiH. Nakon konsultacija sa Sektorom za pravne, kadrovske i opće poslove MCP-a, ustanoviljeno je da ukoliko Sporazum bude prihvaćen od strane VM BiH i potvrđen od Predsjedništva BiH u smislu imenovanja potpisnika, može stupiti na snagu danom potpisivanja a ratifikacija se može obaviti i kasnije, prema rasporedu održavanja sjednica PS BiH. Takva je bila praksa i prilikom potpisivanja prethodnog Sporazuma o pristupanju BiH u H2020. Predstavnike Komisije je također zanimalo da li u BiH postoji mogućnost tzv. „Pricip reciprociteta“, po kojem institucije iz zemalja članica EU mogu aplicirati na naše grantove za podršku istraživanju. Predstavnici Ministarstva su informirali prisutne da prema našim pravilima, na naše pozive za podršku mogu aplicirati samo pravni subjekti registrirani u BiH, ali da je jedan od kriterija da naše institucije moraju imati partnere iz EU.

Što se tiče modela finansijske kontribucije - Financial Contribution Model (practical aspects), predstavnici Komisije su nas obavijestili da još nisu izvršili izračun iznosa ulazne karte za 2021. godinu, ali da bi se trebala kretati u iznosu zadnje uplaćene karte za H2020 u 2020.-toj godini, dakle oko 2 miiliona EUR. Predstavnici Ministarstva su obavijestili predstavnike Komisije da je MCP, u saradnji sa DEI BiH, učestvovali u procesu programiranja IPA III, gdje smo između ostalog, predvidjeli mogućnost sufinansiranja ulazne karte za sve programe EU, pa tako i za Horizont Evropa, iz ovog instrumenta.

Sastanak je završio sa tačkom dnevnog reda Naredni koraci (next steps) gdje je MCP obaviješten da će naredni sastanak na istu temu biti zakazan za polovinu marta 2021. godine i da ćemo nastaviti razgovore na ovu temu.