Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Izvještaj o stanju tržišta nepokretnosti za 2019. godinu

19.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i švedskog donatorskog projekta za unapređenje zemljišne administracije u BiH “CILAP”,  početkom januara 2017. godine je počela puna implementacija Registra cijena nepokretnosti (RCN).

Osnovna svrha Registra cijena nepokretnosti je plansko praćenje cijena na tržištu, a u cilju procjene tržišnih vrijednosti nepokretnosti. Evidencija cijena nepoktretnosti se vodi u sistemu Registra cijena nepokretnosti koga čine web aplikacija i centralna baza podataka. U sistem se evidentiraju kupoprodajni ugovori. Kako bi se dobile relevantne informacije o vrijednosti zemljišta i nekretnina, potrebni su vlasnički i prostorni podaci. Osnovni podaci obuhvataju:

  • Opšte podatke ugovora (općina, notar, datum ugovora, br. ugovora, cijena),
  • Podatke o učesnicima u prometu (kupac, prodavac),
  • Podatke o nepokretnosti (kat.općina, broj parcele, površina, tereti, geo-lokacija, podaci o kvalitetu nepokretnosti u prometu).

Kako bi RCN obezbjeđivao realnu sliku tržišta nepokretnosti u okviru ovog sistema se obavlja i verifikacija podataka koji se unose iz ugovora. Verifikacija obuhvata poređenje informacija o prometovanim nepokretnostima sa faktičkim stanjem na terenu i statističku selekciju podataka za analizu tržišta nepokretnosti.

Koristi od Registra cijena nepokretnosti su:

  • Transparentno i stabilno tržište nekretnina
  • Porast BDP – bruto domaćeg proizvoda. Po podacim Agencije za statistiku BiH za 2014. godinu nekretnine neposredno utiču sa 5-6% na BDP, prema tome tržište nekretnina jeste jedna od najjačih društvenih grana svake države (radna mjesta, finansiranje, porezi=BDP raste)
  • Registar cijena nepokretnosti služi za izradu planova i izvještaja neophodnih za praćenje tržišta i procjenu vrijednosti nekretnina za potrebe stanovništva, banaka, investitora, procijenitelja
  • Pored već navedenih svrha Registra cijena nepokretnosti postoje još i druge javne svrhe, određene zakonom kao što su eksproprijacije, porez na nasljeđe i poklon, kreiranje politike upotrebe zemljišta, do uzimanja hipotekarnih kredita.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavili su podatke, odnosno Izvještaj o stanju tržišta nepokretnosti za 2019. godinu.

https://rcn.rgurs.org/reports/report-06sr

 

http://www.fgu.com.ba/bs/novosti-pregled/izvjestaj-o-stanju-trzista-nekretnina-u-federaciji-bih-za-2019-godinu.html