Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


Сектор за здравство

  1. Одсјек за статистичко аналитичке послове и извјештавање
  2. Одсјек за европске интеграције и међународну сарадњу

Према члану 15. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине(„Службени гласник БиХ“,број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 и 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16) Министарство цивилних послова БиХ је надлежно, у области здравства, за обављање послова и извршавање задатака који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе на утврђивање основних принципа координације активности, усклађивања планова ентитетских органа власти и дефинисање стратегије на међународном плану.

У Одсјеку за статистичко аналитичке послове и извјештавање се обављају сљедећи послови:

-послови који се односе на остваривање основних принципа координације активности и размјене података са домаћим и међународним институцијама надлежним за област здравства;

-ажурирање, верификација и обрада података за потребе извјештавања на националном и међународном нивоу у области здравства;

-размјене података у области зависности и других утицаја средине на здравље људи са домаћим и међународним институцијама надлежним за област зависности и других утицаја средине на здравље људи,

-израда и праћење провођења законских и подзаконских аката из области здравства,

-давање иницијатива и приједлога за унапређење постојећих и доношење нових прописа из области здравства;

-анализа и давање иницијатива за унапређење система финансирања у здравству;

-припрема и праћење имплементације међународних споразума и конвенција о социјалном/здравственом осигурању;

-израда и одржавање номенклатуре и протокола за размјену података са домаћим и међународним институцијама у области здравства;

-припрема стручних анализа и приједлога за унапређење и успјешно функционисање информационог система у здравственом сектору;

-развој инструмената и механизама за прикупљање и обраду  података и система мониторинга и евалуације здравствених активности, политика и стратегија у БиХ;

-пружање стручне подршке агенцијама и стручним тијелима у области здравства на ентитетском и државном нивоу;

-провођење стручних истраживања и давање приједлога за унапређење квалитета рада здравственог сектора.

 

     У Одсјеку за европске интеграције и међународну сарадњу се обављају сљедећи послови:

-  послови везано за сарадњу и комуникацију са међународним организацијама и тијелима у области здравства, органима и тијелима Европске уније, Уједињених народа и другим међународним организацијама, а у складу са преузетим обавезама Босне и Херцеговине;

-  праћење и иницирање реализације европских инструмената и реформских докумената из области здравства;

-  иницирање, праћење примјене и реализација међунарпдних споразума и стратешких докумената и предлагање активности у вези с тим;

-  провођење процедура за закључивање и извршавање међународних уговора у области здравства, те праћење имплементације истих;

-  учешће у припреми, прихватању/приступању, праћењу и извјештавању о примјени међународних конвенција и декларација;

-  праћење прописа, анализа степена усклађености релевантног законодавства у Босни и Херцеговини са прописима ЕУ и учешће у припреми закона и других прописа у процесу усклађивања са правном стечевином ЕУ, те учешће у заједничким тијелима БиХ и ЕУ и припрема документе из области здравства за састанке тих тијела;

-  координација учешћа представника Босне и Херцеговине на релевантним европским и свјетским скуповима и конференцијама;

-  праћење програма финансијске помоћи Европске уније и других међународних организација и донатора, иницирање аплицирања за њих;

-  планирање и припрема пројеката у области здравства који се финансирају из европских фонда и фондова других међународних организација;

-  ажурирање базе података о пројектима из области здравства у Босни и Херцеговини;

-  пружање стручне помоћи савјетодавним и другим тијелима у области здравства на нивоу Босне и Херцеговине;

-  координација рада Регионалног центра за сарадњу и развој у менталном здрављу у Југоисточној Европи (ЈИЕ), остваривање сталне комуникације са мрежом националних координатора за ментално здравље земаља ЈИЕ, те развој и одржавање партнерских односа са Свјетском здравственом организацијом, Европском комисијом, Регионалним савјетом за сарадњу и осталим донаторима који раде у области менталног здравља.

 

 

Прикажи више

Актуелности из сектора

ACT брифинг СЗО-а

Прочитај  

СВЈЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПОЗИВ НА АКЦИЈУ С ЦИЉЕМ ГЛОБАЛНОГ ПОВЕЋАЊА ПРЕВЕНЦИЈЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ“

Bише  

Реципрочне мјере Индије у вези дигиталних цертификата о вакцинацији

Bише  

Нови ЕУ пројекат у Verlab-у

Bише  

Документи из сектора

Посљедњи документи