Sektor za zdravstvo

 

European Joint Action on Vaccination - JAV European Joint Action on Vaccination - JAV
InfAct InfAct
Jahhe Jahhe

O sektoru


Sektor za zdravstvo

  1. Odsjek za statističko analitičke poslove i izvještavanje
  2. Odsjek za europske integracije i međunarodnu suradnju

Prema članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine(„Službeni glasnik BiH“, broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) Ministarstvo civilnih poslova BiH je nadležno, u području zdravstva, za obavljanje poslova i izvršavanje zadaća koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu.

U Odsjeku za statističko analitičke poslove i izvještavanje se obavljaju sljedeći poslovi:

-poslovi koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za područje zdravstva;

-ažuriranje, verifikacija i obrada podataka za potrebe izvještavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini u području zdravstva;

-razmjene podataka u području ovisnosti i drugih utjecaja sredine na zdravlje ljudi sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za područje ovisnosti i drugih utjecaja sredine na zdravlje ljudi,

-izrada i praćenje provođenja zakonskih i podzakonskih akata iz područja zdravstva,

-davanje inicijativa i prijedloga za unapređenje postojećih i donošenje novih propisa iz područja zdravstva;

-analiza i davanje inicijativa za unapređenje sustava financiranja u zdravstvu;

-priprema i praćenje implementacije međunarodnih sporazuma i konvencija o socijalnom/zdravstvenom osiguranju;

-izrada i održavanje nomenklature i protokola za razmjenu podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama u području zdravstva;

-priprema stručnih analiza i prijedloga za unapređenje i uspješno funkcioniranje informacijskog sustava u zdravstvenom sektoru;

-razvoj instrumenata i mehanizama za prikupljanje i obradu  podataka i sustava monitoringa i evaluacije zdravstvenih aktivnosti, politika i strategija u BiH;

-pružanje stručne potpore agencijama i stručnim tijelima u području zdravstva na entitetskoj i državnoj razini;

-provođenje stručnih istraživanja i davanje prijedloga za unapređenje kvalitete rada zdravstvenog sektora.

 

     U Odsjeku za europske integracije i međunarodnu suradnju se obavljaju sljedeći poslovi:

-  poslovi vezano za suradnju i komunikaciju sa međunarodnim organizacijama i tijelima u području zdravstva, organima i tijelima Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim organizacijama, a u skladu sa preuzetim obvezama Bosne i Hercegovine;

-  praćenje i iniciranje realizacije europskih instrumenata i reformskih dokumenata iz područja zdravstva;

-  iniciranje, praćenje primjene i realizacija međunarpdnih sporazuma i strateških dokumenata i predlaganje aktivnosti u vezi s tim;

-  provođenje procedura za zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u području zdravstva, te praćenje implementacije istih;

-  sudjelovanje u pripremi, prihvatanju/pristupanju, praćenju i izvještavanju o primjeni međunarodnih konvencija i deklaracija;

-  praćenje propisa, analiza stupnja usklađenosti relevantnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa propisima EU i sudjelovanje u pripremi zakona i drugih propisa u procesu usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, te učešće u zajedničkim tijelima BiH i EU i priprema dokumente iz područja zdravstva za sastanke tih tijela;

-  koordinacija sudjelovanja zastupnika Bosne i Hercegovine na relevantnim europskim i svjetskim skupovima i konferencijama;

-  praćenje programa financijske pomoći Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i donatora, iniciranje apliciranja za njih;

-  planiranje i priprema projekata u području zdravstva koji se financiraju iz europskih fonda i fondova drugih međunarodnih organizacija;

-  ažuriranje baze podataka o projektima iz područja zdravstva u Bosni i Hercegovini;

-  pružanje stručne pomoći savjetodavnim i drugim tijelima u području zdravstva na razini Bosne i Hercegovine;

-  koordinacija rada Regionalnog centra za suradnju i razvoj u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Europi (JIE), ostvarivanje stalne komunikacije sa mrežom nacionalnih koordinatora za mentalno zdravlje zemalja JIE, te razvoj i održavanje partnerskih odnosa sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Europskom komisijom, Regionalnim vijećem za suradnju i ostalim donatorima koji rade u području mentalnog zdravlja.

 

 

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

ACT brifing SZO-a

Pročitaj  

SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA „POZIV NA AKCIJU S CILJEM GLOBALNOG POVEĆANJA PREVENCIJE TUBERKULOZE“

Više  

Recipročne mjere Indije u vezi digitalnih certifikata o cijepljenju

Više  

Novi EU projekt u Verlabu

Više  

Dokumenti iz sektora

Posljednji dokumenti