Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

 

O sektoru


  1. Odsjek za rad i zapošljavanje
  2. Odsjek za socijalnu skrb i mirovine

 

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu skrb i mirovine nadležan je za obavljanje poslova i izvršavanje zadaća koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti u područjima rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina koji se odnose na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definiranje  strategije na međunarodnom planu u područjima rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina, a naročito priprema i koordinacija aktivnosti s nadležnim entitetskim tijelima i Brčko distriktom Bosne i Hercegovine: na izradi nacrta/prijedloga bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju; aktivnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine konvencijama i prihvatu preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR); koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini na pripremi i podnošenju izvješća o primjeni ratificiranih konvencija i prihvaćenih preporuka MOR, kao i podnošenje izvješća o neratifikovanim konvencijama i preporukama MOR koje nisu prihvaćene; sudjelovanje u pripremi tekstova konvencija i preporuka MOR, te sudjelovanje u implementaciji projekata; aktivnosti izrade izvješća o provođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju us ciljem ispunjavanja međunarodnih obveza i druge poslove sukladno članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine. 

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Projekt „Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada unapređivanjem metodologije istraživanja tržišta rada“ - IPA II, za 2016. godinu

Pročitaj  

Kolektivno pregovaranje u Sjedinjenim Američkim Državama

Više  

Tranzicijski model kolektivnog pregovaranja

Više  

Razmatranja o primjeni brzih testova za otkrivanje prisutnosti antigena virusa SARS-CoV-2 (uključujući testove za samotestiranje) na radnim mjestima

Više