Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

30.01.2019

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

О МИНИСТАРСТВУ

Министарство Цивилних Послова је надлежно за: послове држављанства, упис и евиденцију грађана, заштиту личних података, пријављивање пребивалишта и боравишта, личне исправе, путне исправе, поступак евиденције регистрације возила, деминирање.

Такођер је надлежно за обављање послова и извршавање задатака који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе на утврђивање основних принципа координирања активности, усклађивања планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у подручјима: здравства и социјалне заштите, пензија, науке и образовања, рада и запошљавања, културе и спорта, геодетским, геолошким и метеоролошким пословима.

У Кабинету министра обављају се послови који се односе на: припрему материјала, приједлога и мишљења за потребе министра; протоколарне послове у вези с реализацијом програма активности министра; припрему сједница Стручног колегија и спровођење закључака Стручног колегија Министарства; праћење и упознавање министра са динамиком извршења обавеза организацијских јединица; усмјерава рад организацијских јединица; прегледање поште Министарства и њено сигнирање и достављање у рад основним организационим јединицама; организују састанци између руководилаца организација у оквиру Министарства и министра и замјеника министра; савјетује министра, замјеника министра и секретара Министарства, као и остале руководеће службенике око динамике и смјерница за извршавање обавеза организацијских јединица; усаглашавање ставова и припрема представника Министарства који су делегирани да узму учешће на међународним и домаћим скуповима испред Министарства; старање о остваривању јавности рада Министарства; утврђују приоритети у раду Министарства; примање и евидентирање поште упућене министру, вођење евиденције повјерљивих и строго повјерљивих докумената; обезбјеђење благовремене доставе материјала за сједнице Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Вијећа министара Босне и Херцеговине, састанке с дипломатско-конзуларним представништвима у Босни и Херцеговини и представницима других међународних организација; послове обезбјеђења пријевода са страних језика на језике у службеној употреби у БиХ приликом пријема страних делегација, координирање у раду организацијски јединица у вршењу функције Министарства; обавља стручне, административне и техничке послове за потребе министра.

Члан 9.

У Кабинету замјеника министра обављају се послови који се односе на: припрему материјала, приједлога и мишљења за потребезамјеника министра; протоколарне послове у вези с реализацијом програма активности замјеника министра; припрему сједница и спровођење закључака Стручног колегија Министарства за потребе замјеника министра; праћење и упознавање замјеника министра са динамиком извршења обавеза организацијских јединица; примање и евидентирање поште упућене замјенику министра; осигурање благовремене доставе материјала за сједнице Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Вијећа министара Босне и Херцеговине, састанке с дипломатско-конзуларним представништвима у Босни и Херцеговини и представницима других међународних организација; стручни, административни и технички послови за потребе замјеника министра.

Члан 10.

У Уреду секретара Министарства обављају се послови који се односе на: остваривање функције секретара Министарства; координирање организацијских јединица у вршењу функције Министарства; припрема и израда плана и програма рада Министарства и праћење реализације плана и програма рада Министарства по организацијским јединицама; анализа рада Министарства и припрема извјештаја о раду Министарства; праћење материјала из надлежности Министарства који се упућују за сједнице Предсједништва Босне и Херцеговине, Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Вијећа министара Босне и Херцеговине; праћење закључака Предсједништва БиХ, Парламентарне скупштине БиХ и Вијећа министара БиХ у вези материјала из надлежности Министарства; праћење реализације закључака Стручног колегија Министарства; праћење начина кориштења финансијских, материјалних и људских потенцијала у Министарству с циљем осигурања законитости рада; организирање и праћење сједница координацијског колегија, као и административно-технички послови за потребе Уреда секретара Министарства.

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БИХ – ОРГАНИОГРАМ