30.01.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

O MINISTARSTVU

Ministarstvo civilnih poslova je mjerodavno za: poslove državljanstva, upis i evidentiranje građana, zaštitu osobni podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, osobne isprave, putne isprave, postupak evidentiranja  registriranja vozila, deminiranje.

Također je mjerodavno za vršenje poslova i izvršenje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine, i koji se odnose na utvrđivanje temeljnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađenosti planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima: zdravstva i socijalne zaštite , mirovina, znanosti i naobrazbe, rada i upošljavanja, kulture i športa, geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

U Kabinetu ministra vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe ministra; protokolarne poslove u svezi  realiziranja programa aktivnosti ministra; pripremu sjednica Stručnog kolegija i sprovedbe zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva; praćenje i upoznavanje ministra sa dinamikom izvršenja obveza organizacijski jedinica; usmjerava rad organizacijski jedinica; pregledanje pošte Ministarstva i njeno signiranje i dostavljanje u rad osnovnim organizacijskim jedinicama; organiziraju sastanci između rukovodilaca organizacija u okviru Ministarstva i ministra i zamjenika ministra; savjetuje ministra, zamjenika ministra i tajnika Ministarstva, kao i ostale rukovodeće službenike oko dinamike i smjernica za izvršenje obveza organizacijskih jedinica; usaglašavanje stavova i priprema predstavnika Ministarstva koji su delegirani da uzmu učešće na međunarodnim i domaćim skupovima ispred Ministarstva; staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva; utvrđuju prioriteti u radu Ministarstva; primanje i evidentiranje pošte upućene ministru, vođenje evidencije povjerljivih i strogo povjerljivih dokumenata; osiguranja blagovremene dostave materijala za sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sastanke s diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Bosni i Hercegovini i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija; poslove osiguranja prijevoda sa stranih jezika na jezike u službenoj uporabi u BiH prilikom prijema stranih delegacija, koordiranje u radu organizacijskih jedinica u vršenju funkcije Ministarstva; vrši stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe ministra.

                                                               
Članak 9. 

U Kabinetu zamjenika ministra vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe zamjenika ministra; protokolarne poslove u svezi realiziranja programa aktivnosti zamjenika ministra; pripremu sjednica i sprovedbu zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva za potrebe zamjenika ministra; praćenje i upoznavanje zamjenika ministra sa dinamikom izvršenja obveza organizacijskih jedinica; primanje i evidentiranje pošte upućene zamjeniku ministra; osiguranje blagovremene dostave materijala za sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sastanke s diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Bosni i Hercegovini i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija; stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe zamjenika ministra.

Članak 10.

U Uredu tajnika Ministarstva vrše se poslovi koji se odnose na: ostvarenje funkcije tajnika Ministarstva; koordiniranje organizacijskih jedinica u vršenju funkcije Ministarstva; priprema i izrada plana i programa rada Ministarstva i praćenje realizacije plana i programa rada Ministarstva po organizacijskim jedinicama; analiza rada Ministarstva i priprema izvješća rada Ministarstva; praćenje materijala iz nadležnosti Ministarstva koji se upućuju za sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; praćenje zaključaka Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH  u svezi materijala iz nadležnosti Ministarstva; praćenje realiziranja zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva; praćenje načina korištenja financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Ministarstvu s ciljem osiguranja zakonitosti rada; organiziranje i praćenje sjednica koordinacijskog kolegija, kao i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Ureda tajnika Ministarstva.

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH – ORGANIOGRAM