Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


  1. Одсјек за финансијско-материјалне послове
  2. Одсјек за унутрашњу подршку и контролу

У Сектору за финансијско-материјалне послове и унутрашњу подршку обављају се послови:

- израде финансијских планова и финансијских извјештаја Министарства;

- оперативно-финансијски послови набавке роба и услуга као и наплате и плаћања роба и услуга за потребе Министарства;

- планирање и набавка опреме и потрошног материјала;

- израда и праћење тендера;

- послови обраде, обрачуна и исплате плаћа и накнада запосленицима;

- води књиговодствено-финансијска документација и врши њено чување;

- врше послови интерне ревизије;

- води евиденција о службеним путовањима;

- води евиденција о кориштењу службених возила;

- прати финансијски дио имплементације програма посебних намјена;

- води евиденција о донацијама и контрола утрошка донација,

- води евиденција и старање о основним средставима Министарства;

- као и други послови који су од опћег и заједничког интереса за Министарство.

Прикажи више

Актуелности из сектора

Сектор 05- Сектор за финансијско материјалне послове и унутрашњу подршку

Прочитај