Sektor za finansijsko - materijalne poslove

 

O sektoru


  1. Odsjek za financijsko-materijalne poslove
  2. Odsjek za unutarnju potporu i kontrolu

U Sektoru za financijsko-materijalne poslove i unutarnju potporu obavljaju se poslovi:

- izrade financijskih planova i financijskih izvještaja Ministarstva;

- operativno-finansijski poslovi nabavke roba i usluga kao i naplate i plaćanja roba i usluga za potrebe Ministarstva;

- planiranje i nabavka opreme i potrošnog materijala;

- izrada i praćenje tendera;

- poslovi obrade, obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenicima;

- vodi knjigovodstveno-finansijska dokumentacija i vrši njeno čuvanje;

- vrše poslovi interne revizije;

- vodi evidencija o službenim putovanjima;

- vodi evidencija o korištenju službenih vozila;

- prati financijski dio implementacije programa posebnih namjena;

- vodi evidencija o donacijama i kontroliranju utroška donacija, vodi evidencija i staranje o osnovnim sredstavima Ministarstva;

- kao i drugi poslovi koji su od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo.

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Sektor 05- Sektor za financijsko materijalne poslove i unutarnju potporu

Pročitaj