Ostali dokumenti

13.4.2022

Osnovni tehnički standardi za alate informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini

18.9.2020

Preporuke za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

18.12.2019

Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade

28.10.2019

Preporuke za inkluzivno obrazovanje u BiH

16.10.2019

Informacija o provedbi strategije učenja o poduzetništvu u obrazovnim sustavima za period 2012.-2015.godina sa akcionim planom