13.3.2019

Uputstvo o metodološkom okviru i pincipima za izradu Pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana

13.3.2019

Uputstvo o metodološkom okviru i principima za izradu Pravilnika o minimalnim uvjetima za izbor u naučna zvanja

13.3.2019

Preporuka CM/Rec(2009)7 Odbora ministara zemljama članicama o nacionalnim filmskim politikama i raznolikosti kulturnih izraza

13.3.2019

Pregled istraživačkih i tehnološko-razvojnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini

12.3.2019

Strategija kulturne politike u BiH