Povelje interne revizije

20.6.2018

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

14.6.2018

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, broj 13-16-5-5068/21 od 06.09.2021.godine

11.6.2018

Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje BiH; broj: 01-02-1-568/18; 02.07.2018.godine, broj: 13-16-5-1529/18 od 20.06.2018.godine

11.6.2018

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja broj: 04-16-1-952-4/18 od 09.07.2018.godine; broj:13-16-5-1591/18; 28.06.2018.godine

5.6.2018

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika; broj: 03-16.1-22/18-11 od 09.07.2018.godine; broj: 13-16-5-1389/18 od 05.06.2018.godine